Mateřská škola Sady


novinky

PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ A HALLOWEN VE ŠKOLCE

Ze dne Září 20, 2021

POKYNY PRO PROVOZ MŠ

POKYNY PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1. 9. 2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Pokyny pro provoz mateřské školy týkající se hygienických a protiepidemických opatření vychází z doporučení MŠMT a MZd. Jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám naší MŠ.

Obecné informace:

 • zákonný zástupce dítěte nahlásí učitelkám případné změny v kontaktech (telefonní čísla, e-
 • mailové adresy)
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do mateřské školy,
 • během dne sledují učitelky zdravotní stav dětí, zdali nevykazují symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění
 • pohyb zákonných zástupců v budově mateřské školy je omezen na dobu nezbytně nutnou (předání a vyzvednutí dítěte)

Hygienická pravidla:

 • v šatnách dětí si zákonný zástupce při příchodu dezinfikuje ruce (dezinfekce budou
 • připraveny v dávkovači),
 • dítě si po příchodu do třídy 20-30 sekund myje ruce vodou a mýdlem,
 • preventivně budou všechny prostory často a intenzivně větrány,
 • denně se provádí důkladný úklid a dezinfekce povrchů a předmětů,
 • rodiče vstupují do mateřské školy v RESPIRÁTORU,
 • dítě má ve skřínce připravenou roušku v igelitovém sáčku,
 • pokud dítě vykazuje při příchodu příznaky onemocnění, není vpuštěno do třídy,
 • pokud se příznaky vyskytnou během dne, je zákonný zástupce ihned kontaktován a dítě si bezodkladně z mateřské školy vyzvedne,
 • do doby vyzvednutí pobývá dítě v izolační místnosti za doprovodu dospělého,
 • o dalším postupu rozhoduje praktický lékař dítěte, kterého rodič následně kontaktuje.

Školní stravování:

 • dětem nebude umožněn samoobslužný výdej (odebírání příborů, nádobí, nápojů, pečiva,
 • nalévání polévky, apod.).

Úplata za předškolní vzdělávání:

 • pokud bude dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o omluvenou
 • nepřítomnost a úplata se hradí,
 • pokud dojde k uzavření mateřské školy na základě rozhodnutí KHS nebo MZd v délce delší
 • než 5 dnů provozu, úplatu stanoví ředitelka poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu.

Screeningové testování:

 • plošné testování není zacíleno na děti docházející do mateřské školy,
 • povinné testování se netýká zaměstnanců mateřské školy.

Děkuji všem za spolupráci a respektování výše uvedených pokynů.

Bc. Ilona Močičková, ředitelka školy

Ze dne Srpen 31, 2021

Zápis do MŠ 2021 / 2022

Vážení rodiče, níže v přiložených dokumentech naleznete veškeré informace potřebné k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021 /2022.

Ze dne Duben 7, 2021

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

Vzhledem k vyššímu počtu pozitivně testovaných dětí v minulých dnech a vzhledem k tomu, že máme neustále vysoký počet zaměstnanců a tříd v karanténě, důrazně Vás žádáme o pravidelné sledování zdravotního stavu vašeho dítěte.

U příznaků jakéhokoliv onemocnění děti do mateřské školy nevoďte!!!!

Zabrání se tak rozšiřování infekcí a vystavování nákaze všech ostatních dětí a zaměstnanců školy a případnému uzavření celé mateřské školy.

Zároveň žádáme, informujte vždy školu o pozitivně testovaném dítěti či členu rodiny a zodpovědně dodržujte nařízenou karanténu.

Děkuji za všechny zaměstnance a děti

Ilona Močičková, ředitelka školy

Ze dne Únor 26, 2021

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost tomuto důležitému sdělení paní ředitelky.

Návrat dětí z karantény : pokud je dítěti nařízena KHS karanténa , tuto karanténu musí ukončit ošetřující lékař dítěte a rodiče tuto skutečnost stvrdí Čestným prohlášením, které v den nástupu dítěte do MŠ předají p.učitelce. Stejně budou rodiče postupovat i v případě, že do MŠ bude nastupovat dítě po prodělané nemoci Covid 19.

Čestná prohlášení na obě možnosti, tedy na ukončení nařízené karantény nebo prohlášení dítěte za zdravé po pozitivním testu na Covid 19, naleznete ke stažení níže.

Děkujeme Vám za pochopení a Vaši spolupráci

Ze dne Leden 11, 2021

Nové fotografie

Milí rodiče, ve fotogalerii na Rajčeti najdete nové fotky i krátká videa. Hezkou podívanou 🙂

Ze dne Leden 2, 2021

Co děti potřebují do MŠ

 • účelné a pohodlné oblečení do třídy: tričko, tepláky, legíny, sukni, zástěrku
 • přezůvky do třídy ( ne nazouváky – z bezpečnostních důvodů)
 • na odp. odpočinek – pyžamo nebo noční košili
 • náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení pro případ „nehody“(umazání se, polití se,…)
 • oblečení na pobyt venku – pohodlné, přizpůsobené změnám počasí a hlavně takové, které lze umazat /jaro, léto, podzim/
 • v šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují pořádek ve skříňce i na ní
 • doporučujeme rodičům, aby děti měly trvale v šatně: gumové holínky, pláštěnku, pokrývku hlavy
 • papírové kapesníčky balené, papírové kapesníky v krabici, ubrousky ke stolování a vlhčené kapesníčky a vlhčený toaletní papír (vybíráme 2x za školní rok)
 • malý hrníček na pitný režim s ouškem

Žádáme rodiče, aby veškeré věci dětem řádně označili jménem, monogramem nebo značkou dítěte, předejdeme tak zbytečným nepříjemnostem.

Ze dne Srpen 31, 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, oznamujeme, že všechny MŠ budou od 1. září 2020 otevřeny v „normálním režimu“. Provozní doba všech MŠ bude od 6,30 do 16,30 hodin.

Důležité informace:

 • Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s rouškou
 • Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce
 • V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu
 • V šatnách udržujte minimální odstup, případně vyčkejte do uvolnění prostoru
 • Dětem uložte do skříněk 1 ks roušky zabalené v igelitovém sáčku

Rodiče zodpovídají za to, že přivedou dítě do kolektivu zdravé.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolet hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě/není vpuštěno do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Ze dne Srpen 31, 2020

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ

Vážení rodiče,

Omlouvání dětí je možné pouze na pevnou linku mateřské školy.

KONTAKTNÍ TELEFON MŠ SADY : 572 579 529

Rodiče jsou povinni omluvit své dítě nejpozději do 7:15 hodin osobně nebo telefonicky, případně den předem, pokud je nepřítomnost dítěte plánovaná. Chcete – li dítě vyzvednout po obědě, omluvte jej stejným způsobem u paní učitelky.

Pokud rodiče dítě neodhlásí, je počítáno pro odběr stravy na celý den.

V případě nenadálé nepřítomnosti (akutní nemoc), mají rodiče možnost vyzvednout si oběd po domluvě s kuchyní MŠ do vlastních přinesených nádob pouze první den nemoci.

Po nemoci či delší nepřítomnosti nahlaste dítě k odběru stravy den dopředu.

Pro omlouvání dětí používejte výhradně pevnou telefonní linku mateřské školy  572 579 529.

Ze dne Srpen 28, 2018

FOTOGALERIE na Rajčeti

Milí rodiče, ve fotogalerii na rajčeti najdete fotografie z akcí MŠ včetně výletu do Kněždubu. Přístupová hesla jsou pro rodiče k dispozici v mateřské škole. Hezkou podívanou.

Ze dne Červen 21, 2018