Mateřská škola Sady


Co nás čeká v květnu 2020.

Zdravíme všechny kluky, holky, co chodí do naší školky. 🙂

ŽIVOT V TRÁVĚ

Milé děti, zdravíme vás v novém týdnu. Určitě jste s maminkami oslavily jejich svátek a teď jste zvědavé na to, co jsme pro vás připravily na další dny. Podíváme se do světa drobného hmyzu, který žije v trávě.

Zahrajte si na přírodovědce a jděte prozkoumat nejbližší trávník

Našly jste  žížalu?

Jindřich Balík – Žížalí potíže

Když si louku prohlíží,
má při tom dost obtíží.
Protože na stráni
leží jak provázek,
vadí jí v koukání
stéblo i oblázek.

Povídání o životě žížal- žížaly vypadají jako růžové provázky. Jsou velmi užitečné. Neúnavně hloubí cestičky v půdě a tím ji provzdušňují a také voda se jejich chodbičkami dostane lépe do půdy. V jídle nejsou vybíravé. Konzumují skoro veškeré organické zbytky v půdě a trusem půdu obohacují.

 • kreslení cestiček ve štěrku – nohou, klacíky různých délek, prsty, dlaní – cestičky mohou být různě klikaté, široké…
 • žížalí závody – děti se plazí po břiše po určené trase, je možné připravit jim i překážky

Koho dále najdeme v trávěmravence

 • povídání o životě mravenců – mravenci jsou drobný hmyz. Jejich tělo tvoří tři části –hlava, hruď a zadeček. Mají vyvinutá kusadla a tři páry nohou. V mraveništi najdeme královnu, samečka a dělnice. Velké dělnice se silnými kusadly jsou vojáci a brání mraveniště, ve kterém mravenci žijí.

Mravenci se živí drobným hmyzem, šťávou z rostlin a medovicí, kterou vytvářejí mšice

 • pozorování mravenečků v trávě, na chodníku. Kdo najde mravenečka? Děti sledují, jak a kam se jejich mravenec pohybuje.
 • Polámal se mraveneček – relaxace při poslechu básničky J. Kožíška

Polámal se mraveneček,
ví to celá obora,
o půlnoci zavolali
mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru,
bude chlapík jako rys.

Dali prášku podle rady,
mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky,
pátý těšil neplakej,
pofoukám ti na bolístku,
do rána ti bude hej.

Pofoukal mu na bolístku,
pohladil ho po čele,
hop a zdravý mraveneček
ráno skáče z postele.

výroba jitrocelového obkladu pro mravenečka – povídání o léčivých účincích jitrocele, hledají jej, rozemnou –za pomoci rodičů. Pokud máte doma knihu Ferda mravenec, můžete dětem z knihy číst.

Všimněte si včel na květech v trávě

František Kábele – Děti a včelky

Děti, děti, včelky letí,
přiletěly na květiny.
Teď si nesou sladkou šťávu,
do včelína, do dědiny.
Dělají z ní doma med
včelím dětem na oběd.

Povídání o životě včel – včela medonosná se chová v úlech, kde shromažďuje zásoby medu, vosku a pylu. Patří k nejvýznamějším opylovačům rostlin. Její tělo tvoří hlava, hruď a zadeček, kde se nachází medový váček a žihadlo, V úlu žije včelí matka, trubec a dělnice.

 • Zkusit si s dětmi, jak včelky bzučí, když: je jim dobře, mají strach, spěchají, bojují…, dítě začne na daný signál bzučet určeným způsobem, mohou potom rozvíjet vlastní dialogy v zástupné řeči
 • řízená improvizace – dítě představuje včelku, rodiče povídají, co se včelkám děje, dítě pohybově improvizuje – rojení, hledání kytek…

V trávě můžeme pozorovat svět motýlů

Jindřich Balík – Kolik váží motýl

Všech se vás teď táži: Kolik motýl váží?
Kolik vážit může?
To, co vůně z růže.

 • povídání o motýlech
 • hrajeme si na motýlky. Jakou mají tvoje křidýlka barvu? Jaký jsi motýlek?
 • síť mezi stromy, budeme prolézat.

Kdo ještě žije v trávě

Brouci

 • Seznamování se způsobem života brouků prostřednictvím encyklopedií, leporel, obrázkových materiálů a médií. Doporučujeme publikaci Tajemství, záhady, rekordy v přírodě, nakladatelství Svojtka & Co. S dětmi jsme se nejvíce zaměřili na pozorování 4 druhů hmyzu – slunéčka sedmitečného, cvrčka, světlušky a roháče.
 • Brouků je 400 000 popsaných druhů, rozčleněných do 160 čeledí. Stále jsou objevovány nové druhy. Na území ČR se vyskytuje přibližně 6 000 druhů hmyzu rozdělených do 110 čeledí.
 • Brouk se od ostatních druhů hmyzu odlišuje svými horními křídly, která tvoří pevné krovky. Ty chrání blanitá křídla, schovaná pod nimi. Některé druhy brouků spodní blanitá křídla nemají. Přední část těla brouka neboli předohruď je zvětšená a poměrně pohyblivá a zadní část – zadohruď je obvykle pevně spojena se zadečkem a zakryta krovkami. Ústní ústrojí je kousací.

Slunéčko sedmitečné (lidově nazývané beruška, berunka nebo sluníčko)

 • Slunéčko sedmitečné je asi 7 mm dlouhé, tvar jeho těla je polokulovitý. Jeho krovky jsou zbarvené červeně se třemi černými tečkami na každé straně a jednou tečkou společnou pro obě krovky. Slunéčko sedmitečné je velmi rozšířený druh, vyskytuje se tam, kde žijí mšice a červi. Těmito škůdci se živí jak larvy slunéčka sedmitečného, tak i dospělí jedinci. Na podzim se slunéčka sedmitečná shromažďují a společně přezimují pod odchlíplou kůrou nebo ve spadaném listí.
 • Jejich červená barva je varováním pro ptáky a další živočichy. Slunéčka sedmitečná při nebezpečí bezvládně padají na zem. Pokud s nimi někdo manipuluje, vylučují oranžovou šťávu, která na ně útočícím predátorům nechutná. Takto jsou jedovaté i larvy a jejich kukly.

Cvrček (spadá do skupiny hmyzu – rovnokřídlí)

 • Cvrček domácí žije v blízkosti lidských příbytků, kde je teplejší klima. Má kousací ústní ústrojí a skákací zadní nohy. Samci vyluzují třením okrajů předního páru křídel cvrčivé zvuky, kterým vábí samičky.

Světluška větší (lidově nazývaná svatojánská muška)

 • Světluška je druh brouka, který patří do čeledi světluškovitých. Název byl odvozen od jejich schopnosti vyzařovat ze zvláštních orgánů na spodní straně svého těla zelenkavé světlo. Světlo vydávají pouze samičky, ty mohou toto světlo kdykoliv zapnout a vypnout. Samičky svítí pouze v letních měsících. Světlušky jsou aktivní v noci. Létají pouze samečci, kteří hledají v trávě samičky. Samečci svítí slabě, samičky naopak velmi výrazně. Světelné signály u světlušky znamenají připravenost k páření. To probíhá na zemi, oba jedinci po páření během pár dnů uhynou.

Roháč obecný (je největším broukem Evropy a zároveň v ČR patří mezi ohrožené druhy brouků)

 • Brouk podlouhlého těla, největší jedinci dosahují až 8 cm. Samci se od samiček odlišují velkými kusadly a zvětšenou hlavou. Samičky jsou menšího vzrůstu a mají menší kusadla. Hlava a hruď tmavé, kusadla a krovky kaštanově hnědé.

Činnosti

 • Pozorování brouků v přírodě – okem a pod lupou.
 • Prohlubování poznatků o broucích (druhy, způsob života, stavba těla).
 • Výtvarné ztvárnění – Brouk – velebrouk, Dům pro brouka (využití přírodního materiálu).
 • Četba na pokračování (J. Karafiát – Broučci, O. Sekora – Ferda mravenec, Brouk Pytlík), poslech CD (Broučci, Včelí medvídci), sledování DVD (Příběhy cvrčka a štěňátka – Z. Miler), vyprávění příběhu.
 • Seznamování s číselnou řadou v rozsahu první desítky, porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla – počítání počtu puntíků na křídlech berušky, porovnávání brouků dle velikostí, dle vlastností, vytváření skupin dle určitých pravidel.
 • Naučit se zpaměti krátké texty.
 • Řešit, přemýšlet, vést jednoduché úvahy – hádanky.

Parádnice mezi brouky, nejkrásnější z celé louky.
Červené šatičky s malými puntíčky.
Na zvonku rosa, létá si bosa.
Pohoupá se na kvítečku, hledá totiž sedmou tečku. [beruška]

Má housličky, tenké strunky. Třebaže je nepatrný,
když svůj koncert rozehrává, sluníčko mu přitakává. [cvrček]

 • Grafomotorické cvičení – správné držení psacího či kresebného nástroje, vhodné držení těla při psaní a kreslení, vedení ruky dle rytmu básně – křídou na tabulku, psacím nástrojem se silnou stopou na papír.
 • Seznamování s novými říkadly, básněmi, rytmizace – hra na tělo, Orffovy nástroje.
 • Chápat slovní vtip a humor, vysvětlení.

Beruška
Sedm teček na kabátku,
každá černá jako noc.
Beruška je na oplátku
nosí ráda – a to moc!

(Kopecká, Z.: Básničky od srdíčka. Brno: CENTA, 2003, ISBN 80-903327-4-9.)

Beruška čeká
Na placatém kamínku čeká na svou maminku.
Jak ji pozná? ptá se křeček.
Přece podle sedmi teček.
Po mateřském znamínku.

(Balík, J.: Kolik váží motýl. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1989, s. 13, ISBN 80-7057-012-1.)

Co je jarní louka
Řeknu to každému, kdo by snad chtěl
– louka je cukrárna brouků a včel.
Jsem o tom přesvědčen docela pevně,
život si osladí všichni. A levně.

(Balík, J.: Kolik váží motýl. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1989, s. 10, ISBN 80-7057-012-1.)

 • Tělovýchovná chvilka – správné držení těla, zvládnout základní pohybovou a prostorovou orientaci, koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru.

Motivační cvičení s básněmi a písněmi

Brouččí trápení
Copak broučky nejvíc mučí a kdy je jim nejhůře?
– Když musejí bez papučí běhat v zimě po kůře.

Cvičení s překážkami – např. lavičky (překonávání laviček v rázném tempu, vystoupit na lavičku, sestoupit a pokračovat dále, překročit lavičku odrazem jednonož a pokračovat dále, chůze po lavičce, pravou vystupovat na lavičku, levou stále došlapovat na zem, po docvičení vystřídat, slalom mezi lavičkami v mírném běžeckém tempu, slalom mezi lavičkami, běh pravým bokem, po docvičení levým bokem, opičí dráha – využití laviček, žíněnek, obručí, švédské bedny, strachového pytle apod., přelézání, podlézání, prolézání.

Brouk    
Leze, leze brouk, vítr do něj fouk´,   (lezení ve vzporu podřepmo v rytmu říkadla)
leze, leze brouk, vítr do něj fouk´,    
roztočil ho dokola, zavolejte doktora.   (děti se ve vzporu podřepmo točí na místě po směru hodinových ručiček a naopak)
Převalil se brouk, převalil se brouk.   (leh, uvolnění všech končetin protřepáním)
Broučkova procházka    
Probudil se brouček malý: „Jejku, to je krásný svět!   (vzpor dřepmo – dramatizace probouzení)
Maminko, když dovolíš mi, na procházku šel bych hned.
Maminka mu dovolila, říkala, ať pozor dá,
aby chodil pomaloučku, jinak spadne na záda.
   
Brouček na tu radu nedbal, rozběhl se ze všech sil,   (lezení, zrychlování)
zakopl a už to bylo, na záda se překulil.
Záda dole, nožky vzhůru, nemůže se ani hnout,
teď jen jestli má tu sílu pořádně se vyšvihnout.
Sebral sílu, vyšvihl se a to bylo příliš snad.
Otočil se jednou, dvakrát, ale na záda zas spad´.
Dlouho se tak popřevracel: „To je bída, achich, ách!“
Pak to zkusil opatrně… konečně je na nožkách.
  (leh, další pohyby podle textu)
 • Relaxace – leh, postupné uvolnění celého těla, soustředění se na plynulé, pomalé dýchaní.

Brouček
Spinky, spinky, spinkylinky,
usnul brouček u maminky.
U maminky, u tatínka,
s nimi se mu nejlíp spinká.

1.)

 • Hudební chvilka – seznamování s novou písní.

CVRČEK

Praví cvrček cvrčku, že ho bolí v krčku,
Těší cvrček cvrčka, vezmi si kus brčka.
A tím brčkem, cvrčku, polechtej se v krčku,
Cvrky, cvrky, cvrk, cvrk, uzdravíš si krk, krk.

– Hra na tělo, dodržení rytmu a melodie písně

– Pohybové ztvárnění písně

 • Výtvarná chvilka – malba temperovými barvami – Král broučků, Můj brouk – děti vymýšlejí názvy svým brouků, podle jejich specifických vlastností.
 • Skořápkový brouk – půlku ořechové skořápky barvíme černou nebo libovolnou barvou, brouka dotvoříme přírodním materiálem nebo barevným papírem, na tykadla můžeme využít papírový provázek nebo štětečkový drátek.
 • Brouk – sestavování brouka z různých geometrických tvarů, základní geometrické tvary a jejich správné pojmenování nebo sestavení a pojmenování základních částí těla brouka.
 • Beruška z papíru – rozvoj jemné motoriky a upevňování příslovcí místa, správné držení nůžek, seznámení se základními geometrickými tvary. Výroba křídel z papíru pro berušku. Vzniklá křídla dle návodu nalepíme na zelený papír, který představuje louku, a pomocí barevného papíru, nůžek a lepidla, dokončíme berušku.

Teď  si ještě plňte úkoly s rodiči a snad už se příští  týden uvidíme. Těšíme se na vás. 🙂

Komentáře nepovoleny.