Mateřská škola Sady


Školní vzdělávací program

JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ

Náš školní vzdělávací program jsme nazvali “ Je nám dobře na světě „, jak je uvedeno v nadpisu. Jeho smyslem je vychovat samostatné a dostatečně sebevědomé dítě, které se dokáže zapojit do naší společnosti. Dítě, které porozumí našemu světu a dokáží žít i spolupracovat s kamarády i s dospělými.

Celý program je rozdělen do pěti integrovaných bloků  :

 • I. integrovaný blok  :  S PŘÍRODOU JSME KAMARÁDI
 • září : Do školky se těšíme
 • říjen : Podzimku, Podzimku
 • II. integrovaný blok  : VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS
 • listopad : Zdraví
 • prosinec : Než zazvoní vánoce
 • III. integrovaný blok : ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
 • leden : Toto zebe, toto studí
 • únor : Hádej kdo jsem
 • IV. integrovaný blok : SVĚT JE NÁŠ
 • březen : Jaro ťuká na vrátka
 • duben : Život kolem nás
 • V. integrovaný blok : JE NÁM SPOLU DOBŘE
 • květen : Mějme se rádi
 • červen : Volám tě sluníčko

Cíle programu :

1. Očekávané poznatky : v procesu rozvoje dětské osobnosti je to uvědomění si svého vlastního já, uvědomit si své okolí ve kterém žije. Získávat schopnosti a dovednosti usnadňující učení. Náš program motivuje dítě k aktivnímu poznání všeho nového, nepoznaného, rozvíjí schopnost přemýšlet a rozhodovat se. Zároveň mu pomáhá přizpůsobit se a reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.

2. Získané hodnoty : v rozsahu dětských možností poskytnout příležitost poznávat takové hodnoty jako je nedotknutelnost jeho práv, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita. Uvědomění si velkého významu rodiny stejně jako nutnosti osvojení si základů hodnot pro ochranu života a životního prostředí.

3. Vytvořené postoje : získávat zkušenosti na základě vlastních pokusů a spolupráce s kolektivem, naučit se pochopit svoji jedinečnost a také možnost svobodně projevovat a samostatně myslet a tvořit. Naučit se pochopit plnou zodpovědnost za své jednání i možnost svým jednáním ovlivnit životní situace.

Očekávané kompetence :

1. Kompetence k učení : dítě vědomě vyvíjí úsilí za účelem získávání nových informací, dokáže se soustředit na činnosti a započatou práci dokončí. Dokáže odhadnout své síly a schopnosti a tomu přizpůsobuje své činnosti. Získané zkušenosti je schopno uplatňovat v praktických situacích.
2. Kompetence k řešení problémů : řeší problémy na které stačí a snaží se je řešit na základě zkušeností, snaží se vyhýbat problémům vedoucím k vyvolání konfliktních situací a případně vzniklé konflikty řeší samostatně. Zvládne jednoduché logické a matematické postupy.
3. Kompetence komunikativní : ovládáním řeči a vytvářením vhodně formulovaných vět vyjadřuje své myšlenky, dokáže vést dialog stejně jako umí vyjádřit svoje pocity, potřeby a prožitky. Využívá informační prostředky jako jsou knihy, encyklopedie, časopisy a jinou technika.
4. Kompetence sociální a personální :
zvládne se prosadit při činnostech ve skupině, ale dokáže se skupině podřídit a se skupinou spolupracuje. Rozpozná nesprávné chování, chápe nespravedlnost a ubližování, dokáže bránit sebe i své kamarády. Uvědomuje si sví chování i jeho důsledky.
5. Kompetence činností a občanské : chápe svoji možnost rozhodovat se svobodně, dokáže se přizpůsobit okolnostem, má smysl pro povinnost a plní si své úkoly, ocení a neničí práci druhých. Získá představu o lidských hodnotách, spoluvytváří pravidla a snaží se dbát na ochranu a bezpečí své osoby i ostatních. Chová se odpovědně s ohledem na zdravé životní prostředí.